Eko-logos — szybkie, sprawne i rzetelne usługi

Eko-logis zaj­muje się gruzem we Wrocławiu. Gruz jako najczęst­szy odpad budowlany jest wywożony wedle wszel­kich stan­dardów, firma zaj­muje się jego załadunkiem, wywozem i wyko­rzys­taniem. Firmy budowlane i nie tylko zna­j­du­jące się na tere­nie Dol­nego Śląska mogą liczyć na wiele korzyst­nych pro­mocji i rabatów w tym zakre­sie. Za sprawą doskon­ałej jakości kon­tenerów i sprzętu cała usługa jest wykony­wana szy­bko, sprawnie i bez­piecznie. Można także wypoży­czać sprzęt do zsypy­wa­nia gruzu we włas­nym zakre­sie, co jest niewąt­pli­wym plusem dla firm które same chcą wyko­rzys­tać swoje odpady budowlane, a potrze­bują jedynie zsypu do gruzu czy kon­tenera by dokonać tego samodziel­nie bez konieczności wyna­j­mowa­nia całej usługi związanej z wywozem i trans­portem przez firmę eko-logis. Każdy rodzaj gruzu jak betonowy, ceglano– betonowy, ceglany czy mieszany jest łatwy do przewiezienia za sprawą odpowied­nich pojem­ników typu mulda, które to są dostępne w fir­mie. Dla firm niezwykłym plusem jest fakt, iż eko-logis prowadzi karty wywozu odpadów, dzięki czemu wszelkiego rodzaju przed­siębiorstwa czy to budowlane czy pro­duk­cyjne mogą mieć udoku­men­towane utyl­i­zowanie odpadów, gdyż taki wymóg mają staw­iany z góry. Ponieważ firma dzi­ała proeko­log­icznie wywożony gruz nie jest wyrzu­cany byle gdzie. Jest wyko­rzysty­wany ponownie w różnego rodzaju niwelac­jach czy zabez­pieczeni­ach nieczyn­nych wyro­bisk czy kopalń, bądź też jako surowiec wtórny przy budowie dróg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

6 + 17 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

You might also likeclose